Nové Domovy 221, 382 41 Kaplice
r.mskaplice@seznam.cz
Zobrazit navigaci

Školní řád

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

2. Provoz a vnitřní režim školy

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí5. 

5. Platby v MŠ

6. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

7. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

8- Povinné předškolní vzdělávání

9.Individuální vzdělávání

Jiná upozornění


1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

Děti jsou povinny dodržovat pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny.

Učitelky dbají na dobré zacházení s majetkem školy ze strany dětí. Vysvětlí jim přiměřeně věku, že si mají vážit všeho, co ve škole mají.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

 • zajistit docházku dítěte do MŠ (platí pro děti, které nemají ještě povinnou docházku). Po 14 dnech nepřítomnosti omluvit a odhlašovat stravu při každé nepřítomnosti.
 • na vyzvání ředitelky se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se dítěte.
 • do MŠ je zákaz vodění psů.
 • v celé areálu školy je zákaz kouření.
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • oznamovat škole údaje § 28 odst.3 (řádně vyplnění Evidenční list, zahájení a ukončení docházky do školy, zdravotní způsobilost, obtíže, které mohou mít vliv na poskytování školské služby, údaje o zdravotním postižení, o druhu postižení, zdravotní a sociální znevýhodnění).
 • nahlašovat změny údajů neprodleně po rozhodné události

Při vedení dokumentace a osobních údajů dětí o škole se škola řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů...Údaje školní dokumentace se poskytují osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným tímto, nebo zvláštním zákonem §8 tres. řádu, §47 odst. 1 a 2 zákona č. 283/1991 Sb. O policii České republiky, § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 582/1991 Sb., Organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

2. Provoz a vnitřní režim školy

Provoz MŠ je celoročně v pracovní dny od 6:00 do 16:30 hodin

Děti se přijímají zejména do 8:30 hodin. Lze dohodnout i jiný čas příchodu. Z bezpečnostních důvodů je škola stále uzamčená.

Provoz školy lze omezit, nebo přerušit v době prázdnin. Rozsah přerušení provozu školy stanoví ředitelka školy a oznámí zákonným zástupcům dětí 2 měsíce předem. Dále je možno přerušit, nebo omezit provoz na nezbytně nutnou dobu z důvodu havárie MŠ a okolí.

Vyzvedávání dětí

Dítě si vyzvedává z MŠ zákonný zástupce, pokud ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. zákonný zástupce písemně pověří k vyzvednutí jinou osobu, uvede i telefonní kontakt. Zákonný zástupce má povinnost vyzvedávat dítě z MŠ včas.

 • rodič je povinen při příchodu předat dítě osobně učitelce. Učitelka je zodpovědná za bezpečnost dítěte od doby jeho převzetí až do doby předání zákonnému zástupci.
 • Děti z MŠ si odvádí rodič osobně. Učitelka je povinna při vydávání dítěte vyhodnocovat rizika. I zákonnému zástupci může omezit styk s dítětem, pokud je rodič pod vlivem alkoholu, nebo drog.
 • jiné osobě předá učitelka dítě na základě písemného pověření zákonného zástupce, dle tiskopisu ZMOCNĚNÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DÍTETE, nebo písemného pověření. Může vyžadovat i občanský průkaz.
 • škola je povinna zajistit bezpečnost dětí, proto nebude vydávat dítě nikomu, kdo je mladší 12 let.    

Pozdní vyzvedávání dítěte v MŠ po ukončení provozu

 • učitelka telefonicky kontaktuje zákonného zástupce, pokud se nedovolá, kontaktuje jinou pověřenou osobu zákonným zástupcem.
 • nepodaří-li se kontaktovat žádnou osobu, bude kontaktovat OSPOD pohotovostní službu, zároveň Policii ČR, nebo Městskou policii. Ve spolupráci s policií předá dítě pracovníkovi OSPOD. Učitelka nesmí s dítětem opustit MŠ a předat dítě v místě jeho bydliště. Nepřípustné je i zajistit péči o dítě v místě bydliště učitelky.
 • Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci plat a příplatek za přesčasové hodiny nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a má regresní nárok vůči zákonnému zástupci. Zákonný zástupce má ve smyslu § 2910 Občanského zákoníku povinnost k náhradě škody. Hradí se v penězích, a to skutečná škoda. Zákonný zástupce nahradí nejen mzdové prostředky, ale i případně další náklady. Zákonný zástupce se povinnosti zprostí, prokáže-li se, že nejednal zaviněně. Pokud dojde k pozdnímu převzetí, má MŠ povinnost informovat zákonného zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu. Při opakovaném narušení provozu MŠ, může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

3. Podmínka zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí

 • di MŠ patří dítě zcela zdravé. Zákonný zástupce dítěte je povinen sledovat zdraví dítěte a vyloučit je ze vzdělávání v případě onemocnění. Učitelka nepřijme do MŠ děti s nachlazením, či jinými infekčními onemocněními. Při příznaku nemoci, kdy neví, zdali je dítě zdravé, či nemocné, přijme dítě tehdy, pokud rodič přinese lékařské potvrzení o zdraví dítěte. Pokud dítě onemocní během dne, učitelka rodiči zatelefonuje, a ten si dítě neprodleně z MŠ vyzvedne. Učitelka zajistí oddělení dítěte od ostatních dětí a zajistí dohled zletilé osoby (uklízečka, školnice). V MŠ se dětem nepodávají žádné léky.
 • do MŠ nepatří dítě, které má vši a hnidy. Rodič je povinen dítě úplně odvšivit.
 • Pokud rodič opakovaně vodí do MŠ nemocné dítě, závažně tím porušuje Zákon o ochraně dětí, a to je důvod k ukončení školní docházky.
 • dítě používá samostatně WC, nemá plínku a dodržuje hygienické zásady. Umí používat kapesník, do MŠ chodí čisté a upravené.
 • děti chodí za každého počasí ven, proto je nutné vhodné oblečení a obutí, Při pobytu venku učitelka poučí děti o bezpečnosti i ochraně před cizími lidmi, diskriminaci, nepřátelstvím a násilím. Každé poučení o bezpečnosti žáků zaznamená do třídní knihy. Poučení provede vždy na začátku roku, během roku, před výlety, plaváním, prázdninami atd. Na školní zahradě nesmí děti používat herní prvky na dětských hřištích bez dozoru učitelky.
 • Zákonní zástupci dětí a dospělé osoby nesmí používat herní prvky na dětských hřištích, ani tam pouštět své děti při odchodu z MŠ.

Všichni zaměstnanci jsou povinni informovat zaměstnavatele o mimořádné události, důsledně dbají na účinnost technických a jiných prostředků, chránících bezpečnost budov.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy

Učitelky dbají na dobré zacházení s majetkem školy ze strany dětí. Vysvětlí jim (přiměřeně věku), že si mají vážit všeho, co ve školce mají.

5. Platby v MŠ

 • Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve směrnici O úplatě za předškolní vzdělávání. Děti v režimu předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky  
 • úplata za školní stravování dětí je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny

Způsob platby

 • platba je povinná
 • platí se zpravidla bezhotovostně na účet školy
 • pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí školné a úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín, je to závažné porušení a důvod k ukončení školní docházky.
 • úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2006 Sb.) 

6. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními školné neplatí!

Podpůrná opatření 1. stupně

ředitelka MŠ rozhodne o poskytování podpůrných opatření 1. stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a vzdělávání dítěte § 21 ŠZ. Učitel MŠ zpracuje plán pedagogické podpory, kde upraví organizaci a hodnocení vzdělávání dítěte včetně metod a forem práce a projedná s ředitelkou školy. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně, doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 ŠZ a § 2 a10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně

Školské poradenské zařízení doporučí podpůrné opatření s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky MŠ, nebo OSPOD. Ředitelka školy určí učitelku, odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se specifickými vzdělávacími potřebami vyhlášky č. 27/2016 Sb. Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Ředitelka školy vyhodnocuje podpůrná opatření jedenkrát ročně, v případě  souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování PO 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou třeba. Zde se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, pouze se s ním projedná ( § 16 odst. 4 ŠZ a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky 27/2016 Sb.)

Vzdělávání dětí nadaných

MŠ vytváří ve svém ŠVP a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí i v plné míře pro vzdělávání nadaných dětí. MŠ zajistí realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

7. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Do MŠ jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1)

Rodiče podají žádost, vyplní evidenční list a ředitelka rozhodne o přijetí dítěte do MŠ, stanoví zkušební pobyt dítěte, ne delší než 3 měsíce. Rodiče dostávají písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě dětského lékaře. Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, kdy skutečnost potvrdí pediatr. Pokud se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (netýká se dětí s povinnou školní docházkou).Opět potvrdí pediatr.

Přijímání dětí, které jsou státními občany ČR, nebo občany se státností jiného členského státu EU.

Dále děti jiného státu, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona (doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR, déle než 90 dnů) zákonný zástupce předloží doklad při tápisu dítěte do MŠ.

Dítě může být přijato do MŠD i během školního roku.

Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim. Rodiče se dohodnou s učitelkou na nejvhodnějším postupu.


 Ředitel může ukončit docházku dítěte, které nemá povinnou školní docházku

 • jestliže je dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí lékař, nebo školské poradenské zařízení v průběhu zkušebního pobytu dítěte
 • rodič opakovaně vodí do MŠ nemocné dítě, a tím závažně porušuje zákon o ochraně zdraví dětí

8. Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti Kaplice je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte(§ 34 odst.2). Dítě nemusí být očkované.

Povinné předškolní vzdělávání se poskytuje dítěti bezúplatně, a to i při odkladu školní docházky. Zákonný zástupce zajistí povinné předškolní vzdělávání pravidelnou docházkou dítěte do MŠ. Rozsah vzdělávání je od 8:15 do 12:15 hodin (4 hodiny denně). Dítě může zústávat v MŠ po celou dobu provozu školy. V období školních prázdnin nemusí dítě chodit do MŠ.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Každou nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce.

 • telefonicky
 • po třech měsících nepřítomnosti písemně třídní učitelce
 • po půl roce nepřítomnosti se dostaví osobně do školy a omlouvá dítě ředitelce školy.

Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy, neomluvenou a dlouhodobou docházku oznamuje třídní učitelka ředitelce školy. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je pozván zákonný zástupce doporučeným dopisem. Při pokračování neomluvené absence ředitelka školy zašle oznámení orgánu sociálně právní ochrany dětí (§ 34 odst.4).

9. Individuální vzdělávání dítěte

Pokud se rozhodne zákonný zástupce, že bude své dítě individuálně vzdělávat, musí oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové školy, a to nejpozději do konce května. Oznámení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu dítěte
 • období individuálního vzdělávání
 • důvody pro individuální vzdělávání
 • ředitelka školy předá zákonnému zástupci oblasti ŠVP, v nichž se bude dítě vzdělávat
 • ředitelka určí způsob ověření znalostí
 • termín ověření - listopad, případně prosinec
 • zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření znalostí (§34b odst.3)

Ředitelka ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví do MŠ ani v náhradním termínu. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou kompenzačních pomůcek.

Jiná upozornění

Děti mají obuv a oblečení řádně podepsané, v šatně mají náhradní oblečení. Při nevolnosti, nebo úrazu dítěte poskytuje škola první pomoc, v případě potřeby dopraví dítě do zdravotnického zařízení a vždy uvědomí rodiče. Pověřený zaměstnanec školy o dítě pečuje až do doby, kdy ho předá rodičům.

MŠ neručí za cenné věci dětí (šperky, drahé hračky).

Spolupráce pedagogů s rodiči

Rodič je informován o prospívání svého dítěte každodenně při předávání dětí a na rodičovské schůzce. Pedagogové pomáhají rodičům v péči o dítě, nabízí jim poradenský servis a osvětové aktivity.


Pravidla při některých činnostech

Plavecký výcvik

 • při plaveckém výcviku je neustále přítomen u dětí pedagog
 • pedagog zodpovídá po celou dobu plaveckého výcviku za bezpečnost dětí
 • pedagog dohlíží na děti u bazénu, na WC, v šatně a vestibulu
 • poskytuje dítěti první pomoc, ošetření drobného poranění, doprovází dítě do nemocnice. Vozí s sebou rodná čísla a názvy pojišťoven dětí, telefonní čísla rodičů, adresu.
 • učitelka zaznamenává docházku dětí, před zahájení plavání zajistí od rodičů prohlášení o dobrém zdravotním stavu a způsobilosti dítěte k předplavecké výuce
 • v průběhu předplavecké výuky zodpovídá za dodržování provozního řádu plaveckého areálu svými dětmi. Zajistí včasný nástup dětí na hodinu plavání.
 • učitelka dodržuje bezpečnostní a hygienické předpisy pro předplavecký výcvik plavecké školy.
 • učitelka poučí děti jak se mají chovat v autobuse a během jízdy kontroluje dodržování daných pravidel.
 • učitelka poučí děti jak se mají chovat při plaveckém výcviku, v šatně a ve vestibulu. Poučení zaznamená do třídní knihy.
 • rodič neprodleně nahlásí změnu telefonního čísla.

Výlety a exkurse

 • na výletě, exkursi je neustále přítomen u dětí pedagog
 • pedagog zodpovídá po celou dobu výletu, exkurse za bezpečnost dětí
 • poskytuje dítěti první pomoc, ošetření drobného poranění, doprovází dítě do nemocnice. Vozí s sebou rodná čísla a názvy pojišťoven dětí, telefonní čísla rodičů, adresy
 • učitelka zaznamenává docházku dětí před zahájením výletu, exkurse. Zajistí od zákonných zástupců dítěte prohlášení, že se dítě může akcí pořádané školou zúčastnit. Předává ředitelce školy.
 • učitelka poučí děti, jak se mají chovat v autobuse a během jízdy kontroluje dodržování daných pravidel.
 • učitelka poučí děti jak se mají chovat na výletě, na exkursi, poučení zaznamená do třídní knihy.

Školní řád stanoven podle SZ § 30/05