Nové Domovy 221, 382 41 Kaplice
r.mskaplice@seznam.cz
Zobrazit navigaci

Informace

Informace pro zpracování osobních údajů - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů při plnění úkolů veřejného zájmu

a výkonu veřejné moci.


Mateřská škola Kaplice, Nové Domovy 221

IČO: 606 30 108   Škola tímto dokumentem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/79 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „Nařízení“) poskytuje informace o tom, jakým způsobem zpracovává osobní údaje fyzických osob při výkonu veřejné moci a plnění úkolů veřejného zájmu.


   Škola ujišťuje všechny osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovány (zejména žáky a jejich zákonné zástupce), že při zpracování osobních údajů postupuje důsledně v souladu s Nařízením a dalšími příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů a dbá na zajištění odpovídající ochrany těchto osobních údajů.Účel a způsob zpracování osobních údajů

Škola v rámci výkonu veřejné moci a při plnění úkolů ve veřejném uájmu zpracovává osobní údaje fyzických osob zejména v následujících oblastech:

    a) Vedení správních řízení (například rozhodování ve věcech individuálního vzdělávání dětí a žáků dle § 34B, §41 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
    b) Plnění úkolů sledujících veřejný zájem zejména dle školského zákona, jako například vedení příslušné dokumentace (školní matriky, vzdělávací programy, školní a vnitřní řády atd.), nebo řešení případů tzv. krizové intervence dle zákona č. 359/199 Sb., o sociálně právní ochraně dětí v účinném znění.


Zpracování osobních údajů v těchto oblastech Školou jako správcem osobních údajů se zakládá na těchto právních základech:

    a) V případě zpracování „standardních“ osobních údajů (tj. těch, které nespadají pod písm. b) a c) níže je zpracování prováděno dle čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, kterými je škola pověřena, případně dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení za účelem splnění právní povinnosti, která se na Školu vztahuje.
    b) V případě zpracování zvláštních kategorií osobních údajů dle čl. 9 Nařízení (tzv. „citlivých“ osobních údajů) je zpracování prováděno dle čl. 9 odst.. 2 písm. g) Nařízení, jelikož je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu, který je stanoven právem Unie, nebo právem členského státu (např. při zpracování údajů o zdravotním stavu žáků v souvislosti s vedením školních matrik dle § 28 školského zákona).


Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely je zákonným požadavkem a je tedy povinné, jinak by Škola nebyla schopna řádně plnit své povinnosti související s výkonem veřejné moci a s plněním úkolů veřejného zájmu.


Zpracovávané osobní údaje

Škola při výkonu veřejné moci a plnění úkolů ve veřejném zájmu provádí zpracování zejména osobních údajů dětí / žáků, případně jejich zákonných zástupců. Zpracovány jsou zejména následující kategorie osobních údajů:


    a) Kontaktní údaje jako jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně další kontaktní údaje.
    b) Pokud je to nezbytné k naplnění účelu zpracování osobních údajů a zároveň to příslušné právní předpisy připouští, mohou být zpracovávány další osobní údaje jako rodné číslo, či údaje o zdravotní pojišťovně.
    c) Pokud je to nezbytné k naplnění účelu zpracování osobních údajů a zároveň to příslušné právní předpisy připouští, mohou být dále zpracovány některé tzv. „citlivé“ údaje ve smyslu čl. 9 Nařízení, jako údaje o zdravotním stavu.


    Osobní údaje bude Škola zpracovávat sama. Ve výjimečných případech může být do zpracování osobních údajů zapojen jako zpracovatel provozovatel datového úložiště. Zapojení takového zpracovatele však bude vždy provedeno v souladu s Nařízením a bude zajištěna odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů uložených v datovém úložišti.

    Osob ní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům, např. orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení, či jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím.

    Škola nebude předávat osobní údaje do třetích zemí (mimo Evropskou unii), nebo mezinárodním organizacím.Doba zpracování osobních údajů

    Informace o době zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve spisovém a skartačním řádu zřizovatele Školy, Města Kaplice, který je k dispozici na webových stránkách Města KaplicePráva fyzických osob vyplývající z Nařízení

    Fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou ze strany Školy zpracovávány v souvislosti s výkonem Veřejné moci a plněním úkolů veřejného zájmu, mají veškerá práva dle Nařízení, zejména


    § právo získat potvrzení, zda jejich osobní údaje jsou, či nejsou zpracovávány a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení, zejména o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly, nebo budou zpřístupněny a plánované době, po kterou budou uloženy.


    §právo požadovat opravu nepřesných údajů dle čl. 16 Nařízení


    § právo požadovat, aby Škola omezila zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v čl. 18 Nařízení, zejména pokud fyzická osoba popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů.


    § právo podat stížnost u dozirového úřadu, pokud se fyzická osoba domnívá, že zpracováním jejich osobních údajů dochází k porušení Nařízení. V České republice je dozorovým úřadem ˇUřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Kontakt pro další informace ohledně zpracování osobních údajů

Další informace ohledně zpracování osobních údajů Školou v případě potřeby poskytne následující kontaktní osoba: Jana Bartyzalová, e-mail: r.mskaplice@seznam.cz


Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)


Škola v souladu čl. 37 Nařízení jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) společnost Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o., IČO 293 04 873, se sídlem třída Kpt. Jaroše 193/13, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. Zn. C 72824.
Kontaktní osoba: Petra Zezulová, e-mail: poverenec @akfz.cz